Od historie po současnost

O společnosti

Šlechtitelská stanice Velhartice

Počátky činnosti

Vznikla v roce 1957, šlechtění brambor bylo na stanici převedeno v letech 1958 – 1960 ze Šlechtitelské stanice Borek u Nepomuku. Šlechtitelská stanice Borek u Nepomuku byla zřízena v roce 1952 zkušeným šlechtitelem brambor panem Václavem Zimmermannem. Stanice měla za úkol šlechtění brambor pro Plzeňský kraj. Pan Václav Zimmermann ačkoliv pracoval ve velmi obtížných podmínkách, v krátké době vytvořil velmi solidní základ šlechtění brambor v západních Čechách. Jakmile však během několika let zjistil nevhodnost umístění stanice z hlediska výroby zdravé sadby, zorganizoval v podhůří Šumavy pokusy s brambory ve snaze nalézt vhodnější oblast pro umístění stanice. Klimaticky i provozně nejvhodnější se ukázalo okolí Velhartic.

Přemístění stanice

Státními orgány a Šlechtitelským a semenářským podnikem bylo tehdy rozhodnuto přemístit šlechtitelskou  stanici do Velhartic. Území Velharticka bylo v té době zemědělsky velmi specifické. Existovalo zde velké množství drobných vlastníků půdy – řemeslníků, kteří tyto pozemky získali při parcelacích statku patřícího k hradu Velhartice. V průměru tito drobní vlastníci obhospodařovali 2,1 ha půdy zpravidla na 3 – 6 různých místech v katastru. Za této situace došlo v roce 1958 ke kolektivizaci a převzetí pozemků šlechtitelskou stanicí. Zprvu stanice obhospodařovala 250 ha zemědělské půdy. Po roce 1959 to pak bylo celkem 350 ha. V roce 1962 se půdní fond dále rozšířil o sousední farmu státního statku v Tajanově a bylo dosaženo celkové výměry 460 ha zemědělské půdy.

Novodobá historie

Stanice od svého založení až do konce roku 1976 patřila k Šlechtitelskému a semenářskému podniku Lužany. Díky tehdejšímu vedení podniku i šlechtitelské stanice byla v krátké době postavena řada provozních staveb potřebných pro činnost stanice včetně citlivých úprav jejich okolí. Postupně probíhaly adaptace stodoly a stáje na bramborárny, výstavba vytápěných skleníků, výstavba nové bramborárny, administrativní budovy a laboratoře, výstavba objektu pro živočišnou výrobu, vybudování příjmu obilí. Od roku 1977 byla šlechtitelská stanice Velhartice delimitována, stejně jako ostatní bramborářské šlechtitelské stanice v České republice, do nově vzniklého Výzkumného a šlechtitelského ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

Privatizace stanice

Po roce 1989 došlo nejprve k rozdělení VŠÚB na Výzkumný ústav bramborářský a Šlechtitelský ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě. Většina šlechtitelských stanic patřících pod Šlechtitelský ústav bramborářský byla v roce 1992 privatizována na akciové společnosti a později byla zařazena do 2. vlny kupónové privatizace. Takto byla v roce 1992 rovněž založena společnost Vesa Velhartice, a.s. Základní jmění společnosti činí 26.120.000 Kč. Společnost hospodaří zhruba na 390 ha zemědělské půdy pronajaté od soukromých vlastníků a státu. V současné době zaměstnává 36 pracovníků včetně pracovníků šlechtění brambor, živočišné výroby, jídelny, dílen a také i obchodu. Společnost každoročně investuje významné částky do rozvoje šlechtění brambor, vybavení zemědělské výroby a nákupu zemědělské půdy. I přes horší půdně klimatické podmínky patří Vesa Velhartice k předním zemědělským podnikům v okrese Klatovy.
Prvním vedoucím šlechtitelské stanice ve Velharticích byl Jaroslav Herma (1957-1958), dlouholetým vedoucím stanice, který se nejvíce zasloužil o její vybudování a úspěchy pak byl Ing. Rudolf Findejs, CSc. (1959-1984), od roku 1985 byl vedoucím stanice a následně ředitelem společnosti Vesa Velhartice a.s. Ing. Petr Ruda (1985-1994), od roku 1995 vykonává funkci ředitele společnosti Ing. Viktor Kopačka.

ŠLECHTĚNÍ BRAMBOR A PRODUKCE SADBY

Od založení pracoviště se na úseku šlechtění vystřídala řada šlechtitelů brambor, kteří významně přispěli k rozvoji této činnosti na stanici. Bez jejich svědomité a tvůrčí práce by nebylo možné dosáhnout současných šlechtitelských úspěchů. Za dobu existence šlechtitelské stanice zde bylo vyšlechtěno přes tři desítky původních českých odrůd brambor. Jejich kvalitu potvrzuje zájem českých a zahraničních pěstitelů. Na tvorbu nových odrůd pak logicky navazuje kvalitní udržovací šlechtění. V současné době jsou jako jeho základ využívány pouze zcela zdravé rostlinky z tkáňových kultur pěstované v technickém izolátu. Takto získané hlízy jsou dále rozmnožovány v prostorovém izolátu a následně přihlašovány v množitelském cyklu jako super elita (SE). Oblast velharticka patří v rámci České republiky k těm nejzdravějším, co se týká výskytu virových chorob. Takto vyrobená sadba je následně množena u smluvních partnerů. O pěstování odrůd společnosti Vesa Velhartice roste zájem nejen v České republice, ale i v zahraničí, o čemž svědčí zvyšující se množitelská plocha těchto odrůd.
Dlouhodobě se firma orientuje nejen na velkoobchodní prodeje pěstitelům v řádech tun, ale i na malospotřebitelská balení o hmotnosti 5 a 25 kg pro malopěstitele a zahradkářské prodejny.

VESA Česká Bělá

Obchodní partner šlechtitelské stanice

Roku 2004 se dceřinou společností stala původní šlechtelská stanice v České Bělé. Do roku 2016 kdy došlo opět k majetkovému oddělení obou stanic zde probíhalo udržovací šlechtění velhartických odrůd a v současnoti je Vesa Česká Bělá významným množitelem a obchodním partnerem šlechtitelské stanice ve Velharticích.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě